ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัติชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางคล้า article

            ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางคล้า ในนามสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายฉะเชิงเทรา HS2AS ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สังกัดชมรมฯ ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เพื่อความเป็นระเบียบความเรียบร้อย ทางกรมไปรษณีย์โทรเลขจึงอนุญาตให้จัดตั้งชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางคล้า ในนามสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายฉะเชิงเทรา HS2AS ขึ้นในตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

              ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางคล้าเป็นอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือสังคม ด้านอุบัติภัย และแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับทางราชการมาโดยตลอด ต่อมาทางชมรมฯ เห็นว่าในแต่ละวัน มีจำนวนผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น ทั้งในยามปกติและยามเกิดพิบัติ และบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ทางชมรมฯ ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงมีมติให้จัดตั้ง “โครงการอบรมนักวิทยุสื่อสาร ช่วยภัยบนทางหลวง” ในนาม  “VR ทางหลวง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนน พร้อมทั้งประสานงานกับทางราชการตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว โดยข่ายวิทยุสื่อสารพร้อมสามารถทำได้ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยใช้ช่องความถี่ในการสื่อสาร 145.000 MHz 144.600 MHz  247.175 MHz สื่อสาร- ช่วยภัย VR ทางหลวง 1193 แจ้งเหตุ 191 , 142 , 1137 ,1669

                นอกจากนี้ทางชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางคล้า ในนาม VR ทางหลวง ยังได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคเหนือ “มือถึงมือ ใจถึงใจ ร่วมใจช่วยภัยเหนือ” จ.สุโขภัย บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย จ.พระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงการรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยความร่วมมือจากชมรมฯ บางคล้า VR ทางหลวง ร่วมกับสมาชิก VR ทางหลวงประวัติชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางคล้า
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS 2 AS ชมรมวิทยุสมัครเล่นบางคล้า
ที่อยู่ : 68 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
เบอร์โทร : 038-541145, 038-541399
ช่องความถี่ 144.600 MHz. ความถี่รีพีทเตอร์ฉะเชิงเทรา 145.7125 MHz.